Na ovom Sajtu koristimo tehnološka sredstva za prikupljanje informacija koje omogu?avaju da unapredimo kvalitet vašeg boravka na internetu.

U ovom dokumentu, koristimo skupni termin “kola?i?i” za razli?ita tehnološka rešenja, u koja spadaju “kola?i?i” (cookies), pikseli (pixels), veb svetionici (web beacons), i gifovi (gifs). Dokument pruža objašnjenje o razli?itim vrstama kola?i?a koji se koriste na Sajtu, kao i o tome kako možete da kontrolišete njihovo koriš?enje. Slobodni smo da u bilo kom trenutku promenimo sadržaj ovog dokumenta. Molimo vas stoga da obratite pažnju na natpis “POSLEDNJE IZMENE” na vrhu stranice, kako biste mogli da vidite kada je sadržaj dokumenta poslednji put menjan. Izmene u pristupu koriš?enju kola?i?a po?inju da se primenjuju kada izmenjeni dokument stavimo na raspolaganje na ovom sajtu, ili preko njega.

Registracijom na Sajt, vi se saglašavate sa time da možemo da postavimo kola?i?e i pristupamo im na na?in opisan u ovom dokumentu.

Nadamo se da ?e vam ovaj dokument pomo?i da razumete kako koristimo kola?i?e i da ?ete sa više poverenja nego ranije pristupati toj temi. Ako imate dodatna pitanja, molimo vas da nam se obratite na Serbia@fox.com.

1.            šta je kola?i??

Kola?i?i su mali tekstualni fajlovi koji su smešteni u vašem kompjuteru ili sredstvima mobilne tehnologije. U širokoj su upotrebi, jer omogu?avaju da neki vebsajt funkcioniše, odnosno da funkcioniše na kvalitetniji, efikasniji na?in. Ovo je mogu?e zato što vebsajt može da ?ita i upisuje “kola?i?e”, ?ime ih osposobljava da vas prepoznaju i da pamte važne podatke (npr. vaše korisni?ke preference), što unapre?uje vaše koriš?enje Sajta.

2.         KOJE KOLA?I?E KORISTIMO?

Dole su prikazane razli?ite vrste kola?i?a koje možemo da koristimo na ovom Sajtu.

Osnovni (essential) kola?i?i.  Ovi kola?i?i su od suštinskog zna?aja za funkcionisanje našeg vebsajta, kako bismo vam omogu?ili da se kre?ete kroz Sajt i koristite njegove sadržaje. Bez ovih, apsolutno neophodnih kola?i?a, ne bismo bili u mogu?nosti da pružamo odre?ene usluge ili sadržaje, i Sajt ne bi funkcionisao onako glatko kako mi to želimo.

Me?u osnovnim kola?i?ima na ovom sajtu, mogu da se nalaze slede?i:

Naziv kola?i?a Ostali podaci
PHPsessid Koriste se da bi olakšali kretanje korisnika kroz vebsajt i omogu?ili mu putovanje do prethodno otvarane stranice. Možete ih kontrolisati kroz podešavanja vašeg pretraživa?a (browser), ali molimo vas da imate u vidu da Sajt nakon toga ne?e funkcionisati sa istom lako?om kao ranije.

 

Kola?i?i u?inkovitosti (performance cookies) Kola?i?i u?inkovitosti, koji se nazivaju i analiti?kim kola?i?ima, prikupljaju informacije o vašem koriš?enju Sajta i omogu?avaju nam da poboljšamo na?in njegovog funkcionisanja. Na primer, kola?i?i u?inkovitosti nam otkrivaju koje stranice vebsajta su najpose?enije, omogu?avaju nam da imamo pregled obrazaca po kojima se koristi Sajt, pomažu nam da otkrijemo probleme sa kojima se susre?ete prilikom koriš?enja Sajta i da pratimo da li naši oglasi imaju ili nemaju efekta.

Me?u kola?i?ima u?inkovitosti na ovom sajtu, mogu da se nalaze slede?i:

Naziv kola?i?a Ostali podaci, uklju?uju?i o tome kako da blokirate dalje funkcionisanje ovih kola?i?a
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Omniture http://www.omniture.com/en/privacy/2o7#optout

 

TestIfCookie/TestIfCookieP third-party cookie acceptance validation www.google.com/doubleclick/
pid unique CookieID www.google.com/doubleclick/
TestIfCookie/TestIfCookieP third-party cookie acceptance validation www.google.com/doubleclick/
pdomid load balancing identifier www.google.com/doubleclick/
vs visit timer www.google.com/doubleclick/
iab opt-out Y/N, token www.google.com/doubleclick/
pbw browser info, screen size www.google.com/doubleclick/
pbwmaj6 auto-rebuild for pbw www.google.com/doubleclick/
sasd/sasd2 geolocation www.google.com/doubleclick/
Trk*** campaign exposure & tracking www.google.com/doubleclick/
dyncdn timer for Cedexis (load balancing) www.google.com/doubleclick/
comp, compginc2, compgb keywords (user data) defined by ASP www.google.com/doubleclick/

 

Funkcionalni kola?i?i. Pod odre?enim okolnostima, možemo koristiti i funkcionalne kola?i?e. Funkcionalni kola?i?i nam omogu?avaju da zapamtimo izbore koje ste u?inili tokom boravka na našem Sajtu i da vam pružimo poboljšane i personalizovanije funkcionalnosti, kao što su podešavanje sadržaja odre?ene veb stranice, pam?enje da li ste pozivani da u?estvujete u promociji, i druge usluge koje ste zahtevali, kao što je gledanje videa ili komentarisanje bloga. Sve ove funkcionalnosti nam omogu?avaju da unapredimo kvalitet vašeg boravka na Sajtu.

Ciljani ili oglasni kola?i?i.  Mi i naši pružaoci usluga možemo koristiti ciljane ili oglasne kola?i?e kako bismo vam plasirali oglase koji su u skladu sa vašim potrebama i interesovanjima. Na primer, možemo koristiti ciljane ili oglasne kola?i?e kako bismo ograni?ili broj prikazivanja istog oglasa istom licu i kako bismo procenili uspešnost naših reklamnih kampanja. Ovi kola?i?i pamte koje ste sadržaje pregledali na Sajtu, a informacije o tome možemo da podelimo sa oglašiva?ima i drugim organizacijama.

Za više informacija o ciljanim ili oglasnim kola?i?ima i o na?inu na koji ih možete blokirati, pogledajte http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choicesilihttp://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.

Me?u ciljanim ili oglasnim kola?i?ima na ovom sajtu, mogu da se nalaze slede?i:

Naziv kola?i?a Ostali podaci, uklju?uju?i o tome kako da blokirate dalje funkcionisanje ovih kola?i?a
DoubleClick https://www.google.com/settings/ads/onweb/

 

Flash kola?i?i.  U odre?enim situacijama, možemo da koristimo Adobe Flash Player kako bismo prezentovali specijalne sadržaje, kao što su video klipovi ili animacija. Kako bi vaše iskustvo pri koriš?enju tih sadržaja bilo potpunije, tzv. lokalni zajedni?ki objekti (Local Shared Objects) (uobi?ajeno ih se naziva “Flash kola?i?ima”) se koriste da bi omogu?ili funkcije, poput pam?enja vaših podešavanja i preferenci. Flash kola?i?i su smešteni u vašem ure?aju, ali njima se upravlja putem interfejsa druga?ijeg od onog kog sadrži vaš veb pretraživa?.  Ovo zna?i da nije mogu?e upravljati Flash kola?i?ima na nivou pretraživa?ima, na na?in na koji možete upravljati kola?i?ima. Umesto toga, možete pristupiti alatkama za upravljanje Flash-om direktno sa Adobe vebsajta. Adobe vebsajt sadrži detaljne informacije o tome kako se mogu izbrisati ili onesposobiti Flash kola?i?i – videti http://www.adobe.com/security/flashplayer za više podataka.  Molimo vas da imate u vidu da ako onesposobite ili odbijete Flash kola?i?e za ovaj sajt, ne?ete mo?i da pristupite pojedinim sadržajima, kao što su video sadržaji ili usluge koje zahtevaju da se prijavite.

3.  KAKO TRE?A LICA KORISTE KOLA?I?E NA OVOM SAJTU?

U nekim situacijama, delujemo zajedno sa tre?im licima kako bismo pružali usluge na našem sajtu. Tre?a lica-oglašiva?i i ostale organizacije mogu da koriste svoje kola?i?e da bi prikupili podatke o vašim aktivnostima na našem sajtu i/li podatke o oglasima koje ste otvorili na sajtu.  Ovi podaci mogu potom biti koriš?eni kako bi vam bili upu?ivani oglasi za koje oglašiva?i veruju da ?e vas interesovati, na osnovu sadržaja koje ste pregledali. Tre?a lica-oglašiva?i mogu da ove podatke koriste i da bi izmerili u?inkovitost svojih oglasa. Ove kola?i?e mi ne kontrolišemo, tako da, ako želite da onesposobite kola?i?e tre?ih lica, molimo vas da konsultujete vebsajt konkretnog tre?eg lica o kom je re?.  O kontrolisanju kola?i?a možete više saznati u odeljku 4, dole.

Me?u kola?i?ima tre?ih lica na ovom sajtu nalaze se i slede?i:

Naziv kola?i?a Ostali podaci
Facebook Social Plugin http://www.facebook.com/help/?faq=149609355108389

 

YouTube http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=en&answer=141046

 

4.  NA KOJI NA?IN SE KONTROLIŠU KOLA?I?I?

I nakon što prihvatite Politiku o kola?i?ima, možete u svakom trenutku isklju?iti koriš?enje kola?i?a na ovom Sajtu tako što ?ete aktivirati podešavanje na vašem pretraživa?u kojim ?ete onesposobiti kola?i?e. Upotrebu Flash kola?i?a na ovom Sajtu možete blokirati pomo?u Adobe Flash management alata na http://www.adobe.com/security/flashplayer.  Više informacija o proceduri onesposobljavanja koriš?enja kola?i?a možete na?i na vebsajtu vašeg Internet pretraživa?a, preko ekrana za pomo?. Više informacija o kola?i?ima ?ija ja primena uobi?ajena možete na?i nahttp://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.  Tako?e, molimo vas da imate u vidu da ako onesposobite ili odbijete kola?i?e, ne?e sve funkcije Sajta raditi na na?in na koji je zamišljeno.